ரமலான் கட்டுரைகள் டில எம்ஜேஎம் இக்பால்
தினத்தந்தியில் இக்பால் கட்டுரைகள்


தமிழ் கட்டுரைகள்:
 

 1. மனிதனின் உறக்கம் விஞ்ஞானப் பார்வை

 2. நிகழ்காலத்தில் வசியுங்கள்

 3. விழிப்புடன் இருந்து வெற்றி பெறுங்கள்

 4. பெறற்க்கரிய பெற்றோர்

 5. வெற்றி பெறக் கற்றுக் கொள்வோம்

 6. மாண்புமிகு மாணவர்களே...!

 7. அன்பு எனும் சூரிய ஒளி

 8. எதிர் கொண்டு வரவேற்போம்

 9. மறைந்து போகாத மனித நேயம்!

 10. மங்கி வரும் சமூக உணர்வு

 11. காலையில் எழுந்தவுடன்

 12. ீழ்படிதல் என்பது

 13. ஓய்வும் எடுங்கள்

 14. தியாகத் திருநாள்

 15. ரமலான் முபாரக்

 16. gபதுறு சஹாபாக்கள் நினைவு தினம்

 17. பெருமானார்(ஸல்)  அவர்களின் விண்ணுலகப் பயணம் (MJM இக்பால்)

 18. நபிகளாரை ஒரு பொழுது காண நேர்ந்தால்

 19. கோபம், பொறாமை, தற்பெருமை... மனிதனின் எதிரிகள்.

 20. நன்றி மறவேல்

 21. எழுவோம் தொழுவோம்
   

 22. தானத்தில் சிறந்தது ......

 23. ''வன்முறை ஒழிந்த நன்முறை ஓங்குக!" பேரா.காதர் முஹைதீன்

 24. இலாபகரமான முதலீட்டிற்கு எஸ்.அய்.பி.
   

 25. thof; fw;Wf; nfhs;Sq;fs;

 26. Msg;gpwe;jtd; eP....

 27. ,d;gk; vq;Nf?...

 28. kdf;ftiyf;F mUkUe;J

 29. gzf;fhudhtJ vg;gb?

 30. cd;id mwpe;jhy;....?

 31. ,y;ywk; ,dpf;f...

 32. Jhf;fKk; fz;fis jOtl;LNk!

 33. Rfkhd gazj;jpw;F.....

 34. %is ghjpg;ghy; tUk; kwjp Neha;f;F kUe;jhFk;.....

 35. vjpYk; epjhdk; Njit

 36. gj;J fl;lisfs;

 37. kPd; Ntz;lhk; Jhz;by; NghJk;

 38. gpur;rpidfisj; jPHf;f...

 39. gps]; ^ khztHfSf;F rpy Nahridfs; (1)

 40. gps]; ^ ,aw;gpay; khztHfSf;F rpy Nahridfs; (gFjp1)

 41. gps]; ^ ,aw;gpay; khztHfSf;F rpy Nahridfs; (gFjp2)

 42. Njb fpilg;gjy;y re;Njh\k;.

 43. mwpit tsu;f;fhky; tho;e;jhy; tsu KbahJ.

 44. epue;juf; fzf;F vz; 'ghd;" (gp.V.vd;) gad;fs;

 45. kiyNawpg; Nghd kdpjk;

 46. gPl;&l; rhg;gpLq;fs;

 47. kUe;jpy;yhj rpfpr;ir Cw;Wf;fz; - `pkhdh ]a;apJ

 48. mwpit tsu;f;f - Fu;Mid gbAq;fs;!

 49. Njb fpilg;gjy;y re;Njh\k;.

 50. 'ntWq;if vd;gJ %lj;jdk; ;tpuy;fs; gj;Jk; %yjdk;"

 51. Nrhdpah 16 tajpdpNy..

 52. jpdk; xU Kiw rpe;jpAq;fs;

 53. ,jaj;jpw;Fg; Gjpa vjpupfs;

 54. cw;Wg; ghu;f;fyhNk! ,d;Dk; nfhQ;rk;.

 55. E}W Kiw R+upaidr; Rw;wyhk;!

 56. Kf];Jjp kdpju;fs;

 57. jpUr;rp tpkhd epiya XLghijia ePl;bf;fj; jpl;lk;(NkYk; gbf;f..)

 58. J}ufpof;fpy; gdpg;Nghu;

 59. Nahrpf;fg;glhj ghtq;fs;

 60. MASf;F MW

 61. vJ tho;f;if? 

 62. gpwu; eyk; fhf;f!

 63. ,dpNj tho;e;J ,d;GWNthk;!

 64. jq;fNk jq;fk;

 65. fy;tpapd; Kjd;ik Nehf;fk;?

 66. ru;f;fiuAk; ru;f;fiu NehAk;

 67. பெருகிவரும் மனஅழுத்த மரணங்கள்

 68. பள்ளியில் சேர்க்கும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை

 69. என்ன வியாதி?

 70. சர்வேயர் அளக்காமல் மனைகளை வாங்காதீர்!

 71. விழிப்புணர்வு: பான் கார்டு வாங்குவது பிரச்சினையா?

 72. பள்ளிவாசலில் அதிகம் பேசாதீர்கள்

 73. வெளிச்சம் தோன்றும்

 

 

 

 

ENGLISH ARTICLES

 • RDB College

 • Two way Mirror

 • Why our country is poor? - Read and Act...

 • An extract from Dr APJ Abdul Kalam's speech

 • Have an e-mail id or end up as an office boy!!!

 • Should we launch war on God for tsunami?

 • Important events in Prophet's life

 • Things to Think

 • The Power of Positive Thinking (by vama Mohamed Ali)

 • Thoughts To Ponder Over (by vama Mohamed Ali)

 • The Mawlid: A Time to Celebrate

 • An Almond a day, keeps a doctor away

 • THE HEALING MIRACLES OF COCONUT OIL

 • Diet During Ramadan

 • Report on Muslim Population WorldWide

 • Warren Buffet's attitude on life

 •