MJM Iqbal's Articles

valoothoor.com

Issue date : 04/12/2004

mwptpay; GJik

         
 

Ke;ija ,jo;fs;

fhe;j %yk; %isapd; cs;fhl;rpfs;
fyf;fy; fz;Lgpbg;Gfs;
kUj;Jtj;jpy; fk;g;a+l;lu;fs;
tpkhdq;fspy; fk;g;a+l;lu;
#g;gu; tpkhdq;fs;
kpd;rhu fk;gpfs;  %yk; ,d;lu;nel;
 fhu; jahupg;gpy; rPdpf;fpoq;F
 vd;Wk; ,sik
cq;fsisr; Rw;wp ,Uf;Fk; fz;fs;
nrd;]hu; cyfk;
mwptpay; mjprpak;;
,dp vy;NyhUNk 'rhk;gpad;"fs; jhd;
n[f[hy [d;dy;fs;
njhiyNgrp %yk; tPl;L epu;thfk;
fk;;a+l;lu; tPLfs;..
kNyrpau;fisf; flj;jpa..
 
,e;jpahtpy; Njhd;wpa gwf;Fk; jl;Lfs;
 
gwf;Fk; jl;Lfs; 6
 
gwf;Fk; jl;Lfs; Njhd;wpa ehLfs;
 
may; fpufthrpfs; vq;fpUe;J tUfpwhu;fs;?
 
mnkupf;fhit fyq;f itj;j..
 
Nghypahd gwf;fk; jl;Lfs;
 
gwf;fk; jl;Lfs;
 
rl;ilg; igapy; mYtyfk;
 
'GS^j;"  njhopy; El;gk;
 
nry;Nghd; njhopy; El;gk;
 
nry;Nghd;fs;
 
kUj;Jtj; Jiwapy; NuhNgh
 
Nuhgl;Lfspy; Gj;jprhypj;jdk;
 
tPl;L cgNahf Nuhgl;Lfs;..
Nuhgl;Lfs; tsu;e;j ghij..
 
;a+dpNkl;
 
tpz;fyj;jpd; gazk;
 
tpz;ntsp Rw;Wyh
 
gwf;Fk; nuapy; 1 & 2
 
gwf;Fk; igf;Ffs;
 
kpjf;Fk; efuk;;
caukhd fl;blq;fs;
tpz;ntsp kpd;J}f;fp
cyfpd; 8-tJ mjprak;...

mLj;J tUgitfs;
mjprpak; 13(11/12/04)

 

 

Write to Us

 

Refer to Friends

 

Articles

 

Home Page

 
mwptpay; mjprak;

kdpjdpd; %is mw;Gjkhd rf;jpfs; epiwe;jJ. vj;jidNah #g;gu; fk;g;a+l;lu;fs; cUthf;fg;gl;lhYk; mtw;why; kdpjdpd; %isapd; rf;jpf;F Kd;G 'Jf;flh"thfj;jhd; njupfpd;wd. kdpjdpd; %isapd; nray;ghLfs; gw;wpAk; mjpy; eilngWk; urhad khw;wq;fs; Fwpj;Jk; tpQ;Qhdpfs; jPtpukhf Muha;e;J tUfpwhu;fs;. kdpjDf;F Vw;gLk; Neha;fis Fzkhf;Ftjpy; %isapd; gq;F kpfTk; mjpfkhf cs;sJ. vdNt mJ njhlu;ghd Ma;Tfs; jw;NghJ jPtpuk; mile;Js;sd. Fwpg;ghf vz;zq;fspd; ntspg;ghL %isapd; nray;ghl;il epu;zapg;gjhf tpQ;Qhdpfs; fUJfpd;wdu;. Neu; kiwahd vz;zq;fs; %ykhf %isapd; nray;ghLfis ehk; xUq;fpizj;jhy; mw;Gjkhd gyd;fis ngw KbAk; vd;gJ jhd; tpQ;Qhdpfspd; thjkhFk;. RUf;fkhf nrhy;tnjd;why; kNdh gyj;jpd; %yk; %isapd; nray; ghLfis mjpfupf;fr;nra;J ehk; epidj;jij mila KbAk; vd;fpwhu;fs; Muha;r;rpahsu;fs;. ,J gw;wpa jfty;fs; ,e;j thuk; ,lk; ngWfpwJ.

epidj;jJ epiwNtw...

,iwtdpd; gilg;gpy; kpf mw;GjkhdJ kdpj ,dk;. MW mwpT nfhz;l kdpjd; Fuq;fpy; ,Ue;J Njhd;wp ,Uf;fyhk; vd;W gupzhk tsu;r;rp jj;Jtq;fs; $Wfpd;wd. Mdhy; ,d;iwa fhyj;J kdpjdpd; rpe;jidfs;> nray; Ntfk;> Gjpa Gjpa fz;Lgpbg;Gfs; Nghd;wtw;iw ghu;f;Fk; NghJ> 'mNlq;fg;gh kdp jd; ,t;tsT rf;jp tha;e;jtdh?" vd;w Mr;rupak; Vw;gLfpwJ. tpaf;fj;jF rhjidfs;> Muha;r;rpfs; nra;J tUk; kdpjdpd; jw;Nghija Ma;Tfspy; xd;W jhd; MNuhf;fpakhd tho;T-ePz;l fhyk; Neha;fs; ,y;yhky; ,Ug;gJ... Nghd;w itfshFk;.

MNuhf;fpakhd tho;tpw;Fk; kdpjdpd; czu;r;rpfSf;Fk; njhlu;G ,Ug;gjhf tpQ;Qhdpfs; fUJfpwhu;fs;. kdpjdpd; Nfhgk;> kfpo;r;rp> Jf;fk;> fhjy;> vupr;ry;> nghwhik... Nghd;w czu;TfSf;F Vw;g clypy; cs;s Rug;gpfs; nray;gl;L urhadj; jd;ik epiwe;j GNuhl;Bd;fis Ruf;fpd;wd. ,jd; fhuzkhf %is kw;Wk; euk;G kz;lyq;fspy; khw;wk; Vw;gLfpwJ. ,e;j khw;wq;fs; fhuzkhf clypy; ghjpg;Gfs; Vw;gLfpwJ vd;gJ tpQ;Qhdpfspd; thjkhFk;. (,e;j khw;wq;fs; gw;wpa tpsf;fq;fs; mUfpy; cs;s ngl;br; nra;jpapy; njhFf;fg;gl;Ls;sJ)


ePq;fs; vd;d epidf;fpwPu;fNsh mJNt cq;fs; nrayhf my;yJ nraypd; ntspg;ghlhf mikfpwJ. my;yJ ehk; vd;d epidf;fpd;NwhNkh mJ jhd; ekJ tho;f;ifapy; gpujpgypf;fpwJ> vd;gJ nghJthd fUj;jhFk;.

cjhuzkhf xU khztd; Kjy; Nju;Tfspy; mjpf kjpg;ngz; vLf;f Ntz;Lk; vd;W epidj;jhy;> mijNa jdJ kdJf;Fs; mbf;fb nrhy;ypf;nfhz;L ,Ue;jhy;> me;j vz;z miyfs; mtid jPtpukhf gbf;fj; J}z;Lk;. ,jd; %yk; mtd; ed;whf gbj;J mjpf kjpg;ngz; vLf;f KbAk;.

ngUikf;Fupa ekJ [dhjpgjp mg;Jy; fyhk; khzt khztpfis re;jpf;Fk; Nghnjy;yhk; 'fdT fhZq;fs;" vd;W typAWj;jp tUfpwhu; vd;gij ,e;j Neuj;jpy; ehk; epidj;Jg;ghu;g;gJ mtrpakhFk;.

vz;z miyfs; xU kdpjdpd; cly; eyj;ij ve;j msTf;F MSik nra;fpwJ vd;gJ gw;wp Ma;tpy; <Lgl;Ls;s tpQ;QhdpfSf;F ,jpy; gy mupa Gjpa jfty;fs; fpilj;Js;sd. '%is Nrhjid" vd;w ngaupy; ele;J tUk; ,e;j Ma;Tfs; tUq;fhy re;jjpfSf;F xU tug;gpurhjkhf mikAk; vd;gJ vjpu;fhy ek;gpf;ifahFk;.

mnkupf;fhtpy; ,J njhlu;ghd Ma;Tf;fhf xU Ma;Tj;jpl;lk; xd;iw njhlq;fpAs;sdu;. ,jw;F xUq;fpize;j %is euk;gpay;> Neha; vjpu;g;G jpl;lk; vd;W ngaupl;Ls;sdu;. . Rkhu; 100 Nfhb &gha; nrytpy; eilngWk; ,e;j Ma;Tg; gzpia 5 Mz;L fhyj;Jf;Fs; Kbf;f jpl;lkpl;ldu;.

typg;G Neha;>gf;fthj Neha;> euk;G kz;lyk; ghjpf;fg;gLtjhy; Vw;gLk; my;rPku; Neha; Nghd;wtw;Wf;F ,e;j Muha;r;rpfs; %yk; epthuzk; fpilf;Fk; vd;W ek;Gfpd;wdu;. Nkw;f;fz;l ,e;j Neha;fSf;F vd;d jhd; khj;jpiu kUe;Jfs; rhg;gpl;lhYk; mJ jtpu %isf;F rf;jp jUk; gpw rpfpr;ir Kiwfspy; vij gad;gLj;jpdhy; gyd; fpilf;Fk; vd;gJ Fwpj;Jk; Ma;T elj;jg;Nghfpwhu;fs;. jpahdk;>Mo;e;j %r;Rg;gapw;rp> Nahfhrdk;> `pg;dhbrk;.. Nghd;witfis gad;gLj;Jk; NghJ %is kw;Wk; euk;G kz;lyq;fspy; Vw;gLk; khw;wq;fs; Fwpj;Jk;> ,jd; %yk; Neha;fs; tuhky; ve;j msTf;F jLf;f KbAk; vd;gJ gw;wpAk; Ma;Tfs; elj;j cs;sdu;.

`hu;tu;L gy;fiyf;fofj;jpd; kd,ay; epGzuhd Nguhrpupau; thy;lu; Nfdhd; ,Jgw;wp 90 Mz;LfSf;F Kd;Ng Ma;Tfs; elj;jp rpy fUj;Jf;fis ntsp apl;L ,Uf;fpwhu;.

mtuJ Ma;tpd; gb-xU kdpjdpd; czu;TfSf;F Vw;g-mjhtJ mtdJ Nrhfk;> re;Njh\k; Nghd;w czu;TfSf;F Vw;g mtdJ uj;j mOj;jk;> uj;jj;jpy; ru;f;fiu msT> ,Uja Jbg;G Nghd;wit khWgLfpwJ. rpy Neuq;fspy; ,jd; fhuzkhf `hu;Nkhd;fspd; nray;ghLfspy; $l gpur;rpidfs; cUthfyhk;. ,j;jifa khWgl;l czu;Tfspd; fhuzkhf rhjhuz jiytyp Kjy; capiug;gwpf;Fk; khuilg;G tiu Vw;glyhk;- vd;W Fwpg;gpl;Ls;shu;.

,e;j Ma;Tfis mbg;gilahf itj;J jw;Nghija fhy #o;epiyia xg;gpl;L Gjpa Ma;Tfs; ele;J tUfpd;wd. tpiuthd nray;ghLfs; nfhz;ljhf kdpj ,dk; khwptUtjhy; kd ,Wf;fk; vd;w Neha; ghjpg;G gutyhf fhzg;gLfpwJ. nfhQ;rk; nfhQ;rkhf kdpjidf;nfhy;Yk; ,e;j Neha; fhuzkhf Mz;fs;-ngz;fs; kl;Lkpd;wp Foe;ijfSk;> tPl;by; tsu;f;Fk; nry;yg; gpuhzpfs; $l ghjpf;fg;gLfpd;wd.

Ntiyf;Fr;nry;gtu;fSf;F mYtyf neUf;fb>tPl;by; ,Uf; Fk; ngz;fSf;F tPl;L Ntiyfs; kw;Wk; xNukhjpupahd tho;f;if Kiwapdhy; Vw;gLk; kd mOj; jk;>Foe;ijfSf;F gbg;Gr;Rik kw;Wk; ngw;Nwhu;fs;-Mrpupau; fspd; epu;ge;jk; Nghd;wit fhuz khfkd ,Wf;fk; Vw;gLtjhf Ma;Tfs; $Wfpd;wd.

,jw;F vy;yhk; vd;d jPu;T? vd;gJ jhd; ,e;j Ma;tpd; Kf;fpa Nehf;fkhFk;. ,jpy; Kjy; fl;lkhf Neu;kiwahd vz;zq;fs; %yk; kd mikjpia cUthf;Fjy;> jpahdk; >Nahfhrdk; Nghd;wit %yk; kd mikjpia ngWjy;... Nghd;wit %yk; ve;j msTf;F cly; eyj;ij ngwKbAk; vd;W Ma;Tfs; elf;fpwJ.

,J jtpu fk;g;a+l;lu; rpg;Gfis %isapy; gjpj;J mjd; %yk; Kisapd; nray; ghLfis mjpfupf;fr; nra;a KbAkh? vd;gJ Fwpj;Jk; Ma;Tfs; ele;J tUfpwJ.

mikjpahd tho;T fpilf;f...

kdij mikjpg;gLj;j gy topfs; cs;sd. ,iw topghL ,jpy; Kf;fpa ,lj;ijg;gpbf;fpwJ. tpUg;G-ntWg;gw;w epiyapy; kdij itj;jpUj;jy;> czu;r;rpfSf;F mbikahfhky; ,Uj;jy; Nghd;wit %yKk; kd mikjpia xUtu; ngw KbAk;.

,J jtpu jpahdk;> %r;R gapw;rp> msthd-rj;jhd czT> Njitahd J}f;fk;>Kiwahd clw;gapw;rp>ve;j tp\aj;ijAk; vjpu;kiwahd vz;zj;Jld; ifahSjy; Nghd;wit %yk; kd mikjpia-epk;kjpahd tho;it xUtu; ngw KbAk;.

Rug;gpfs; %yk; clypy; Vw;gLk; khw;wq;fs;

kdpjdpd; cly; gy;NtW Kd; vr;rupf;if czu;Tfs; nfhz;l jhf cs;sJ. clYf;F VjhtJ Mgj;J tUk;NghJ my;yJ tpgj;J NeupLk;NghJ clypy; cs;s Kd;vr;rupf;if czu;Tfs; mjptpiuthf nray;gLfpd;wd. clYf;F ve;j ghjpg;Gk; Vw;glhky; ghJfhf;Fk; eltbf;iffspy; ,e;j Kd;vr;rupf;if czu;Tfs; <LgLfpd;wd. ,e;j nray;ghLfs; fhuzkhf clk;gpd; euk;G kz;lyq;fspy; Vfg;gl;l urhad khw;wq;fs; Vw;gLfpd;wd. ,it %yk; kdpj clYf;F gy gpur;rp idfSk; cUthfpwJ.

cjhuzkhf xU tpgj;jpy; rpf;Fk;NghJ my;yJ xUtu; ek;ik mbf;f tUfpwhu; vd;why; ekJ fz;fs; mijg;ghu;j;J %isf;Fk; gpw cly; cWg;GfSf;Fk; 'mtru nra;jp" mDg;Gk;. %isapy; ,jd; fhuzkhf Vw;gLk; urhad khw;wq;fs; fhuzkhf ehk; gae;J XLfpNwhk;. my;yJ if fhy;fs; eLeLq;f moj; njhlq;Fgtu;fSk; cz;L. ,e;j nray;fs; fhuzkhf cldbahf clYf;F Vw;gLk; ghjpg;Gfs; vit mjpf ehl;fs; ePbj;J ,Uf;Fk; ghjpg;Gfs; vd;gJ Fwpj;J fhz;Nghk;.

FWfpa fhy ghjpg;Gfs;

czu;Tfs;:- fz;fs; %yk; ghu;j;jy; kw;Wk; njhLjy;> Kfu;e;J ghu;j;jy;> Nfl;ly; Nghd;w czu;Tfs; kw;Wk; czu;r;rp euk;Gfs; %yk; ekf;F Vw;gLk; re;Njh\k;> Jf;fk;> gak; Nghd;w czu;Tfis mwpfpNwhk;. ,e;j czu;Tfspy; ga czu;T my;yJ vr;rupf;if czu;T my;yJ mjpu;r;rp jUk; jpBu; rk;gtq;fs; xUtupd; kdij cliy vg;gb ghjpf;fpwJ vd; gij ,q;Nf mwpayhk;.

cjhuzkhf ePq;fs; ,uTf; fhl;rp rpdpkh ghu;j;Jtpl;L Nuhl;by; jdpahf ele;J nry;fpwPu;fs; vd;W itj;Jf; nfhs;Nthk;. xU jpUg;gj;jpy; Gspakuj;jpd; fPo; jiytpup Nfhykhf xU ngz; epw;gjhf itj;Jf; nfhs;Nthk;. mij jpBnud;W ghu;j;jJk; cq;fs; kdJ 'jpf"vdW gjWk;. ,J Nkhfpdp gprhrhf ,Uf;FNkh vd;W kdJ jhWkhwhf rpe;jpf;fj; njhlq;Fk;. me;jg;ngz; ek;ik Nehf;fp gha;e;jhy; mjpy; ,Ue;J jg;gpj;Jf; nfhs;s vd;d nra;a Ntz;Lk; vd;W kdR gythwhf rpe;jpf;fj; njhlq;Fk;.

,e;j nray;fs; midj;Jk; czu;T euk;Gfs; %yk; xUrpy tpehbfspy; ele;J Kbe;J tpLk;.

1) i`Nghjhyk]; czu;T euk;Gfsplk; ,Ue;J (fz;fs; %yk;) Nkhfpdp gprhR gw;wpa vr;rupf;if jfty; %isf;F te;jJk; mjpy; cs;s 'i`Nghjhyk];" gFjp cldbahf rp.Mu;.vr;.  vd;w urhad jputj;ij Ruf;fpwJ. ,e;j jputk; i`Nghjhyk]; mUfpy; cs;s gpl;a+l;lup Rug;gpf;F  nrd;W mij J}z;b tpLfpwJ.

2) gpl;a+l;lup :- i`Nghjhyk]; %yk; J}z;b tplg;gl;lJk; gpl;a+l;lup Rug;gpAk; jd; gq;fpw;F V.rp.b.vr;.  vd;w urhad jputj;ij Ruf;fpwJ. ,e;j jputk; uj;jj;jpy; fye;J euk;G kz;lyk; topahf ml;uPdy; Rug;gpia milfpwJ.

3) ml;uPdy; Rug;gp :- gpl;a+l;lup Rug;gp %yk; J}z;b tplg;gl;l ml;uPdy; Rug;gp jd; gq;fpw;F 'Nfhu;brhy;"  vd;w `hu;Nkhd; rkhr;rhuj;ij Ruf;fpwJ. ,e;j Nfhu;brhy; uj;jj;jpy; ru;f;fiu msit fpLfpL vd;W cau;j;Jk; Ntiyia nra;fpwJ. ,jd;%yk; clYf;F mjpf rf;jp cldbahf fpilf;f top nra;ag;gLfpwJ.

glglg;G Vd;?

Mgj;J> gak;> Nfhgk; tUk;NghJ rpyUf;F ,Ujak; glgl vd;W mbj;Jf; nfhs;Sk;. 'KR KR" vd;W ngU%r;R thq;Fk;. ,jw;nfy;yhk; fhuzk; ml;uPdy; Rug;gp %yk; ntspg;gLk; vgpdngupd; vd;w jputk; uj;jj;jpy; fyg;gJjhd;. vgpdngupd; uj;jj;jpy; fye;jJk; ,Uja Jbg;ig mjpfupf;fr; nra;fpwJ. ,jd;%yk; uj;jk; mjpNtfkhf clypd; midj;J gFjpfSf;Fk; guTfpwJ. %r;RtpLk; Ntfk; mjpfupf;fpwJ. uj;jj;jpd; mOj;jk; $LfpwJ. if> fhy;fSf;F mjpf mstpy; uj;jk; gha;e;J $Ljy; rf;jp fpilf;fpwJ.

cly;epiy> kdepiyf;F Vw;g rpyUf;F gaj;jpy; eLeLq;fp glglg;G Vw;gl;L fhy;> if Nrhu;e;J tpLtJz;L. rpyUf;F mjpf uj;jk; gha;tjhy; if> fhy;fspy; $Ljy; rf;jp Vw;gl;L clk;ig KWf;fpf; nfhz;L vjpupiajhf;f Kw;gLtJk; cz;L.

ePz;lfhy ghjpg;Gfs;

jpBnud;W Vw;gLk; gpur;rpidfs; jtpu md;whl gpur;rpidfs;> rpf;fy;fs; fhuzkhfTk; nfhQ;rk; nfhQ;rkhf clypy; Vw;gLk; ghjpg;Gfs; %yk; ePz;l fhyj;jpw;F Vw;gLk; mghaq;fSk; ,Uf;fj; jhd; nra;fpd;wd. Fwpg;ghf kd mOj;jk;> gjl;lk; Nghd;wit fhuzkhf gpw;fhyj;jpy; Vw;glf; $ba ghjpg;Gfs; kpf mjpfkhFk;. jw;Nghija ve;jpukakhd tho;f;if Kiwapy; kd mOj;jj;jpy; ghjpf;fg;gLNthu; vz;zpf;if ehSf;F ehs; mjpfkhfpf; nfhz;Nl NghfpwJ. fy;tp> Ntiy tha;g;Gfspy; cs;s fLk; rthy;fs;> Nghl;bfs; gugug;ghd mYtyf Ntiy neUf;fb> cau;mjpfhupfs; kw;Wk; FLk;gj;jpduhy; Vw;gLk; kd mOj;jk; Nghd;wit kdpju;fspd; clypy; ePz;lfhy ghjpg;Gfis Vw;gLj;Jfpd;wd. ,it fhuzkhf Qhgf kwjp> Neha; vjpu;g;G rf;jp Fiwjy;> mjpf uj;j mOj;jk;> tapw;wpy; my;ru; tUjy;> Njhy; Neha; Vw;gLjy;> [Puz cWg;gpy; NfhshW Nghd;w ghjpg;G fs; Vw;gLfpd;wd.

vdNt Nehaw;w tho;f;if tho kdpju;fs; mikjpahd tho;f;if Kiwia gpd;gw;w Ntz;Lk;. Kiw ahd czT> Njitahd clw; gapw;rp> vijAk; kd jpUg;jpAld; Vw;Wf;nfhz;L nray;gLjy;> Nfhgk;> kfpo;r;rp> Jf;fk; vd;W vj;jifa czu;r;rpfSf;Fk; mbikahfhky; rPuhd kd epiyAld; ,Uj;jy; Nghd;w itNa MNuhf;fpakhd tho;Tf;F mbj;jskhf mikAk;.

(mjprak; njhlUk;)

jfty; njhFg;G :
vk;.N[.vk;. ,f;ghy;>
Jgha;.

 

Original Link (Daily Thanthi) http://www.dailythanthi.com/Irmalar/home/second_page.asp?issuedate=04/12/2004&secid=76