முதல் பக்கம்

வழுத்தூர்.காம

எங்களுக்கு எழுத..

இன்று பிறந்த பாலகர்களே வருக!

(கவிஞர். வழுத்தூர் ஒளியேந்தி)

இன்று பிறந்த பாலகர்களே!  - எங்கள்

இனிய அன்பின் சலாம் - நீஙகள்

என்று பிறந்தவ ராயினும் - உண்மையில்

இன்று பிறந்தவராம்! - நபிசொற்படி

இன்று பிறந்தவராம்!

 

தூய நல்லெண்ணமும் தூய நல்லுள்ளமும்

தூய செயல் புரிந்து - அங்கு

துப்புரவோடு இருந்து

நாயன் அருள்நிறை நேயர் நபிவழி

நற்றடமே நடந்து - தக்வா

பொற்கடமைப் புரிந்து

ஆயும் திருத்தலம் அத்தனையும் சென்று

அடக்கத்தோடு இருந்து - பிரார்த்தனை

நடுக்கத்தோடு இறைஞ்சி

ஏய உணர்விக்கும் தங்கும் தலத்தினில்

இறை உணர்வோடு அமர்ந்து - தங்கி

குறையனைத்தும் களைந்து

பணிவுடன் நடந்திருந்தால் - இறை

பக்தியில் நனைந்திருந்தால் - (இன்று பிறந்த)

 

உலோக அழுக்குகள் உருக்கிய பின்னரே

உருப்படி யாயிருக்கும்! - மதிப்பும்

சிறப்புள்ளதாயிருக்கும்!

பாவ அழுக்குகள் அத்தனையும் 'தவ்பா'

பளிச்சிட வெளுத்திடுமே! - கண்ணீர்

விழத்தடம் உலர்த்திடுமே!

தாகமுடன் அருள்வேடகையுடன் - இறை

நாமம் ஜெபித்திருந்தால் - தொழுகை

ஜாமத்திலும் புரிந்தால்

மோகமுடன் அதிவேகமுடன் - பச்சா

தாபமுடன் இளகி - இறை

யச்சமுடன் கலங்கி

உடல் உயிர் இணைந்தபடி - அங்கு

கடமைகள் முடித்திருந்தால்... (இன்று பிறந்த)

சுற்றிவர கஅபா - வெற்றி பெற தவ்பா -

பற்றிப் பிடித்திருந்தால் - 'ஸபா - மர்வா'

சுற்றி இளைந்திருந்தால்

குற்ற மனைத்தையும் கூவியழுதிங்கே

குமைந்து தவித்திருந்தால் - இறைமுன்

நாணி மன்றாடியிருந்தால்

பற்றுடன் இறையடிப் பற்றியே மற்றெல்லாப்

பற்றெலாம் தவிர்த்திருந்தால் - அரபாத்

பெருவெளி தவமிருந்தால்

முற்றிய தேசத்து மூலவர் நபிகள் முன் -

மோகன சலாம் உரைத்து - அதனால்

தேகமெல்லாம் விறைத்து

காரணம் கண்டிருந்தால் - மனிதப்

பூரணம் கொண்டிருந்தால்....

 (இன்று பிறந்த)

 

பேச்சை யொழித்திடு; உள்ளமே பேசட்டும்!

உறவைப் புதுப்பித்துக் கொள்! -  நெஞ்சப்

பறவையை தூதனுப்பு!

மீட்சிப் பெறுவதற்கும் தீட்சைப் பெறுதற்கும்

சாட்சியாய் நபிகளின் மேல் - தூய

சலவாத்துச் சொல்வதே மேல்!

மூச்சுக்கு மூச்சு முறையீடும் செயல்பாடும்

முனைந்தங்கே சுழலட்டுமே! - கஅபா முன்

வினையங்கே சிறக்கட்டுமே!..

காட்சியில் தரிசனம் கண்முன்னே தெரிதல்போல்

கருமத்தில் ஒன்றிவிடு! - தூய

தருமத்தை வாரிக் கொடு!

உண்டி சுருக்கியும் உறக்கம் குறைத்திட்டு

உன்னை அழித்திடங்கே - பெருமை

தன்னைப் பொடித்திடங்கே!

(- இன்று பிறந்த)

இந்தப்பக்கத்தை உங்கள் நண்பருக்கு அனுப்ப.......